Greenzone Greenworld Board

 

   

Global Warming
เวลา
GreenZone GreenWorld มาร่วมกันสร้างโลกใบใหม่ให้เป็นสีเขียว
   ความเป็นมาโครงการ "Greenzone Greenworld" โลกของเราปัจจุบันนี้ต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย
   ปัญหาสภาวะโลกร้อน ทางกลุ่มคนที่รักและรู้ปัญหา จึงรวมกัน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
   โดยเปิดตัวโครงการ "Greenzone Greenworld" ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคน
   ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันปกปักรักษ์โลกของเรา


โดยเริ่มเปิดตัวโครงการโรงงานสีเขียว เพื่อที่จะให้สถานประกอบการต่างๆ
   มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อมของโลก ทั้งทางด้าน น้ำ อากาศ ต้นไม้ พลังงาน โดยให้โรงงานต่างๆมีพื้นที่สีเขียว
   เปรียบเสมือนเป็นปอดที่คอยดูดซับของเสียที่เกิดจากโรงงาน มีการใช้หลัก 3R คือ

   Reduce ( การลดการใช้ )
   Reuse (การใช้ซ้ำ )
   Recycle ( การนำกลับมาใช้ใหม่ )

   สามารถช่วยลดสภาวะของเสียได้ โดยปฏิบัติตามหลัก 3R ซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   และมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ก่อเกิดมลพิษ และลดสภาวะโลกร้อน
   ผสานกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อว่าถ้าทุกคนมาร่วมกันสร้างโลกใบใหม่ให้เป็นสีเขียว
   ลดสภาวะโลกร้อน ก็สามารถรักษาโลกที่กำลังป่วยได้ รักษาโลก รักษาชีวิต รักษาพวกเราทุกคน
   ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดของพวกเรา

หลักการและเหตุผล
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ และประชาชนทุกคน กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้มีการจัดการ วางแผนที่เหมาะสมรองรับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดลอมก็เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และระบบนิเวศน์ต่างๆมากมาย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากน้ำมือมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก และมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ Greenzone Greenworld ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้พิทักษ์ รักษ์โลก ตอบแทนคุณแผ่นดิน ขึ้นเพื่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เห็นถึงความสำคัญของ 3R คือ Reduce reuse Recycle เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยใช้พื้นที่ในตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Reduce การลดการใช้

การใช้ให้น้อยลง หากเราพยายามใช้ของ ที่ทำให้ อ่านต่อ...
Reuse การใช้ซ้ำ

การนำของที่ใช้แล้วและจะทิ้ง มาดูว่าจะดัดแปลงใช้ประโยชน์ อ่านต่อ...
Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

กระบวนการผลิตของเสีย เพื่อนำ กลับมาใช้อีก เช่น อลูมิเนียม อ่านต่อ...
count website traffic
         
         
         
         
โรงงานผลิตของตกแต่งบ้าน
โรงงานผลิตของเกี่ยวกับเด็ก
โรงงานผลิตข้าวของเครื่องใช้
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
โรงงานผลิตสารเคมี
โรงงานผลิตสินค้าการเกษตร
โรงงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
โรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
โรงงานผลิตกระเป๋า
โรงงานผลิตรองเท้า
โรงงานผลิตหมวก
โรงงานผลิตเสื้อผ้า
โรงงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
โรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์
โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา
โรงงานผลิตเครื่องประดับ
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โรงงานผลิตเครื่องมือช่าง เครื่องมือกล
โรงงานเครื่องมือกล
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
โรงงานผลิตอุปกรณ์การเรียน
โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
โรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โรงงานผลิตอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า
โรงงานผลิตแอร์
โรงงานผลิตโฟม พลาสติก
โรงงานผลิตโลหะ
โรงงานผลิตไม้
ไม่มีหมวดหมู่
  รายงานความเคลื่อนไหว
   ทำบุญตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา วันที่ 15-16 ก.ค. 54
   เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ทุกคน คนรุ่นใหม่ ไม่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
   และรู้อนุรักษ์ วัฒนธรรมของไทยให้สืบทอดตลอดไป กิจกรรมในครั้งนี้
   จัดขึ้นที่ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นการตักบาตรดอกไม้
   และล้างเท้าพระซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้ อ่านต่อ...
     
   กิจกรรมการเก็บขยะเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
   เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่มีจิตอาสา ให้รู้จักความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทน
   ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และรู้จักการคัดแยกขยะ รู้จักการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)
   โดยยึดหลัก 3R’s คือ
   Reduce การลดการใช้, Reuse การใช้ซ้ำ, Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่
   ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถาวร อ่านต่อ...
     
   กิจกรรมการโยนลูกไม้คืนสู่ป่าใหญ่
   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่า ของเราให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม
   โดยใช้วิธีง่ายๆ คือการโยนลูกไม้หรือการยิงลูกไม้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
   ในครั้งนี้ได้ไปจัดกิจกรรมกันที่ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ่านต่อ...
     
   โครงการออกค่าอาสา ณ แม่ระเมิง จ.ตาก ครั้งที่ 1
   อยู่เพื่อตน อยู่แค่สิ้นลม อยู่เพื่อสังคม อยู่ชั่วนิรันดร์ วัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรม
   ออกค่าอาสาคายหนาวให้น้องในครั้งนี้ เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับทุกๆคน
   ให้มีความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีจิตอาสา พร้อมที่จะให้คนที่
   ดอยโอกาสกว่าเราการออกค่าอาสานี้ไปที่โรงเรียนแม่ระเมิง จ.ตาก อ่านต่อ...
  แนวคิดรักษ์โลก

  GMT,

  Powered by Discuz!

  © 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.